Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, behandeling, product en transactie tussen de schoonheidssalon en de cliënt.

Artikel 1 – Definities

Schoonheidssalon: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt met verkoop van (schoonheids)producten;

Ondernemer: de natuurlijke persoon, eigenaresse van de schoonheidssalon;

Cliënt: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten en (schoonheids)producten van een ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van (schoonheids)producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk).

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Naam: Sense Skin & Body
Adres: Elzenweg 33C
Postcode en Plaats: 5144 MB Waalwijk
Telefoonnummer: 0651903422
E-mailadres: info@sense-skinandbody.nl

KvK: 76295907

Artikel 3 – Inspanningen schoonheidssalon

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst en afspraken

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding, zowel mondeling als schriftelijk (door de cliënt) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden voor, tijdens of na de behandeling of contact; telefonisch; via e-mail, Whatsapp of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant werkt.
 2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, tenzij de cliënt zorgt voor een vervanger. Annuleren van afspraken kan telefonisch contact of via Whatsapp. Indien de cliënt later dan de afgesproken begintijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Wanneer de cliënt 20 minuten later dan de afgesproken starttijd in de salon aankomt kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De cliënt heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling of overeenkomst nodig heeft. Indien de cliënt dit heeft verzaakt of niet duidelijk heeft doorgegeven, stelt de salon zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Artikel 6 – Betaling

De gemelde prijzen op de prijslijst zijn inclusief BTW. Het is mogelijk dat er tussentijdse prijswijzigingen plaatsvinden, dit is o.a. mede afhankelijk van leveranciers. Deze prijswijzigingen zullen z.s.m. gecommuniceerd worden naar de client. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of via Tikkie te voldoen. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs. Indien de cliënt ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de cliënt. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7 – Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet Algemene Vordering Gegevensbescherming. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 8 – Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de ondernemer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te moeten verstrekken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, gezondheid, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of gedane (salon)behandeling. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. De cliënt is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 10 – Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt 7 dagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de ondernemer geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor (thuis)verzorging, zowel mondeling al beschreven in de adviesfolder/gebruiksaanwijzing, niet heeft opgevolgd;
 • Indien de verpakking beschadigd of geopend is;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekocht product, geldt geen geld terug garantie, maar kunnen deze geruild worden voor een ander product of behandeling van de schoonheidssalon, maar binnen 7 dagen na aankoop.

Artikel 11 – Vergoeding zorgverzekering

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele bedrag van de behandeling in de schoonheidssalon. Cliënt ontvangt een geschreven factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risicobedrag bij hun zorgverzekeraar. De schoonheidssalon is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar. De factuur kan eenmalig door de schoonheidssalon worden verstrekt.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de behandeling, overeenkomst of producten moeten binnen 7 dagen na de behandeling of aankoop, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

ONZE SOCiALS

Sense Skin & Body
Elzenweg 33C
5144 MB Waalwijk

info@sense-skinandbody.nl
06 51 90 34 22

KvK 76295907
BTW nummer NL003069277B46

Wilt u een mooie en gezonde huid?

ontwerp + bouw insect reclame

Afspraak/info